Ciar

Fundada l'any 1958, i una de les institucions pioneres, després de la Guerra Civil, en el revifament de la cultura catalana.

L'associació va reunir un conjunt de béns culturals mobles i immobles i va iniciar una tasca de conservació, documentació i estudi.

Els fins de l’associació són:

1. Promoure la investigació, estudi, divulgació i ensenyament de l’Arqueologia i la Història de la vila de Montblanc i Comarca, creant un Museu i Arxiu Comarcals.

2. Cooperar amb els poders públics, corporacions i particulars de la defensa i protecció dels monuments històrics i patrimoni naturals de la Comarca.

3. En general, protegir i desenvolupar totes les manifestacions relacionades amb les Ciències, les Lletres i les Belles Arts i que facin referència a Montblanc i Comarca.

 

 

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació.

 

President

Josep Gomis Martí

Vicepresident

Antoni Cartanyà Moix

Secretària

 Pilar Saura Pérez

Tresorera

Antonieta Andreu Domingo

Vocals

Francesc Guasch Colom

Diego Molina Buch

Anna Foguet Porta

Josep Andreu Domingo 

Joan Cartanyà Martí (CHNCB)

Ramon Requesens (Grup Sardanista)

Josep Maria Sans Travé (CECB)

Pau Civit Poblet (L'escarritx)

 

Estatus Associació Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca